صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام وصيّت

۵٩۴۶. آيا نوشتن وصيّت‌نامه واجب است؟

ج. اگر علامت‌ها و نشانه‌هاى مرگ ظاهر شد، اگر نياز به وصيت کردن باشد لازم است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8617 | پیوند ثابت
۵٩۶٢. شخصى وصيّت کرده ثلث مالش را در موارد معيّنى که ذکر کرده صرف کنند، در صورتى که از موارد مذکوره زياد آمد چه کنند؟ به ورثه مى‌دهند يا در مطلق خيرات صرف مى‌شود؟  

ج. اگر معلوم است که وصيت به تمام ثلث شده و ذکر موارد از باب تعدّد مقصود بوده است، زيادى آن بايد در امور خيريه مصرف شود و اگر معلوم نيست و احتمال دارد منظورش اخراج از ثلث بوده نه وصيت به تمام ثلث، با اجازه ورثه در امور خيريّه مصرف شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8633 | پیوند ثابت
۵٩٧٨. مادرى در حال حيات، تمام اموالش را به فرزندانش بخشيده و بين آن‌ها تقسيم نموده است و وصيّت کتبى و تاکيد مکرّر شفاهى نزد خويشان و غير آن‌ها نمود که فقط طلاهاى زينتى مرا صرف نماز و روزه‌ى من و شوهرم کنيد و آن را نزد يکى از پسرهايش سپرده است. آيا اکنون که وفات کرده، وارثين در طلاها حقّى دارند؟  

ج. ظاهرا فقط در ثلث طلاها حق وصيّت دارد و زايد از آن مال ورثه است؛ مگر  نماز و روزه‌اى که خودش تعيين نموده که از اصل مال اخراج مى‌شود بنابر اظهر، و هم چنين اگر ورثه وصيت او را اجازه داده‌اند، ديگر نمى‌توانند برگردند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8649 | پیوند ثابت
۵٩٩۶. آيا جايز است فردى را که وصيّت به محلّ دفن کرده است، در جاى بهترى دفن کنند؟  

ج. جايز است، زيرا وصيت او براى نفى افضل اطلاق ندارد، بلکه بايد در محل پايين‌تر و کم‌تر از وصيت نباشد و احتياطا در همانند هم نباشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8666 | پیوند ثابت
۵٩۴٧. اگر ذمه‌ى کسى به هيچ دينى مشغول نباشد، آيا وصيت کردن بر او لازم است؟  

ج. خير، اگر هيچ حقّى از حقوق الهى و مردمى بر او نيست و يا امانتى که نتوانسته ردّ کند نزد او نيست لازم نيست؛ بلکه مستحب است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8618 | پیوند ثابت
۵٩۶٣. شخصى وصيّت کرده و وصى خود را مادر بچّه‌ها و يکى از بچّه‌هاى صغير خود قرار داده است، آيا اين وصايت باطل است؟  

ج. صحيح است و تا وقتى که صغير بالغ نشده است، مادر در تصرّف مستقلّ است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8634 | پیوند ثابت
۵٩٨٠. پدرى تمام اموال خود را طبق نوشته‌اى به وارثين داده است، فقط گاو و گوسفند و طويله را بابت ثلث مال خود تعيين نموده است که بعد از فوت جهت مراسم سوّم و هفتم و... و بدهکارى صرف شود و بقيّه‌ى اموال اگرمانده باشد به دو فرزندش مربوط است، آيا وارثين ديگر مى‌توانند ادّعا کنند که از اين گاو و گوسفند سهم مى‌برند و يا مربوط است به همان دو فرزندى که متوفّى در وصيت از آن‌ها نام برده است؟  

ج. مجموع وصاياى ميّت در ثلث ترکه‌اش نافذ است و در زايد، به اجازه‌ى ورثه موقوف است که اگر اجازه داده‌اند، نمى‌توانند برگردند و راه احتياط اين است که اگر بين ورثه صغير نيست، ورثه با هم مصالحه نمايند و به نحوى که پدر گفته عمل کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8650 | پیوند ثابت
۵٩٩۵. شخصى وصيت کرده است ثلث اموالش را در خيرات براى خودش صرف کنند، آيا فرزندان مى‌توانند آن را در احتياجات خودشان صرف کنند؟  

ج. اگر فقير باشند، جايز است و در غير اين صورت خلاف احتياط است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8665 | پیوند ثابت
۵٩۴٨. در عمل نمودن وصىّ به وصيت، آيا رضايت و موافقت بقيه ورثه آيا لازم است؟ و آيا آنان حق اظهار نظر و دخالت دارند؟  

ج. اگر در امور مالى باشد و زايد بر ثلث باشد، رضايت تمام ورثه لازم است و غير آن ارتباطى به ورثه ندارد مگر در وصيّت، به عنوان ناظر تعيين شده باشند. (مسأله‌ى ٢١٧۵ رساله)

کتاب: استفتائات | شناسه: 8619 | پیوند ثابت
۵٩۶۴. اگر ميّت وصيت نکرده باشد، آيا از اصل مال حقّى دارد؟  

ج. پس از کفن و واجبات تجهيز و پرداخت بدهى و حج واجب و حقوقى که مثل خمس و زکات و مظالم عباد، ادا کردن آن‌ها واجب مى‌باشد، آن‌چه اضافى مى‌ماند، اگر وصيت نکرده باشد، مال ورثه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8635 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها