صفحه اصلی

در حال بارگیری...

آخوند خراسانی

بیانات

کاسه زهر است نمی‌نوشم...

روزی در جریان مشروطیت، مرحوم آخوند خراسانی خواست درس را شروع کند، یک نفر بلند شد و گفت در تبریز خون‌ریزی شده است. بنا شد دسته جمعی به منزل آقا سید محمدکاظم یزدی رحمه‌الله بروند: بعضی هم که می‌خواستند فرار کنند، گفتند: از هر کوچه‌ای رفتیم، دیدیم چماق‌به‌دستی ایستاده است و نمی‌گذارد. معلوم شد همه راه‌...
بیانات

خوب چشم هایتان را باز کنید

کلامی که از غیرمعصوم علیه‌السلام باشد، از هر بزرگی باشد، نباید به آن صددرصد اعتماد کرد، بلکه باید احتمال خلاف و خطا در آن داد. کلام معصوم علیه‌السلام هم هفتاد مَحمِل دارد که بدون فحص از معارض و صوارف آن، نمی‌شود به آن بدواً اعتماد، و به ظاهر آن عمل نمود. بنابراین، اولین تنبیه برای کسی که می‌خواهد چی...
بیانات

اگر شیطان مهلت می‌دهد، از بی‌عرضگی اوست!

در گذشته از هر شهری، نمونه‌های خوبی از علما در نجف بودند. آقای شیخ مهدی مازندرانی رحمه‌الله از شاگردان خوب مرحوم آخوند خراسانی رحمه‌الله و خیلی بحاث بوده که با آقا ضیا عراقی رحمه‌الله در یکی از کوچه‌های نجف بحث می‌کنند و مباحثه آن دو طول می‌کشد....
بیانات

به حساب من، به او نان بده

مرحوم آقا سید محمد فشارکی با آن همه فضل ـ که حتی بعضی او را از مرحوم آخوند خراسانی و سید یزدی رحمهم‌الله، بلکه از میرزا محمدتقی رحمه‌الله اعلم می‌دانستند ـ یک طلبه عادی می‌گفته است: زمانی آقا سید محمد فشارکی رحمه‌الله برای خرید نان به نانوایی می‌رود تا نان بگیرد، نانوا می‌گوید: حسابت زیاد شده، به تو...
بیانات

از شاگردم بیشتر استفاده نمودم

مرحوم آقا ضیا عراقی،١ ۲۷ سال در درس مرحوم آخوند شرکت می‌کرد. می‌فرمود: یک هفته می‌گذشت و من یک نکته از نکات استادانه از ایشان استفاده می‌کردم. شهید اول رحمه‌اللّه، شاگرد فخرالمحققین...
بیانات

ماجرای شهادت آقازاده آخوند خراسانی رحمه‌اللّه

به خدا پناه می‌بریم! انسان نباید هیچ‌گاه از عاقبت خود خاطر جمع باشد. هنگامی که برای بار دوم آقازاده مرحوم آخوند خراسانی را در زمان رضاشاه پهلوی به زندان بردند، به او فهماندند که اگر کشف حجاب را امضا کنید، شما را نجات می‌دهیم ـ و اگر امضا می‌کرد نجاتش می‌دادند ـ ولی ایشان گفت: گناهانم نزد خدا زیاد اس...
بیانات

شما آزادی کفر را می‌خواهید...

در زمان آقا سید محمدکاظم یزدی رحمه‌اللّه یکی از علما و بزرگان اسلامبول که در آنجا برای مشروطیت زیاد ترویج می‌کرد، به نجف آمد و با سید و آخوند خراسانی رحمهمااللّه در یک‌جا اجتماع نمودند و آن عالم بر له مشروطه بیاناتی ایراد کرد که برای آزادی اسلام و مسلمانان باید کوشش نمود. مرحوم آخوند روکردند به مرحو...
بیانات

اگر مجهولاتم را زیر پایم بگذارم...

نقل شده که آقای شیخ شریعت اصفهانی رحمه‌اللّه می‌فرمود: اگر مجهولاتم را زیر پایم بگذارم، سرم به فلک می‌رسد. درحالی‌که آن همه تحصیل نموده بود، از‌جمله ده، دوازده سال در درس میرزا حبیب‌اللّه رشتی رحمه‌اللّه شرکت نموده بود. البته همه علمای عصر به درس آقا میرزا حبیب‌اللّه می‌رفتند، به‌جز مرحوم آخوند خراس...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها