صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

مجعول بودن روایات مربوط به فضائل خلفا

اهل تسنن فضائلی را که برای حضرت امیر علیهالسلام نقل میکنند، برای ابوبکر هم نقل نمودهاند؛ مانند اینکه نقل کردهاند: حضرت رسول صلیاللهعلیهوآلهوسلم در شب معراج دید که بر درهای بهشت نوشته شده است: «أَبُوبَکرٍ خَلیفَةُ رَسُولِ الله؛ ابوبکر، خلیفه و جانشین رسول خداست». بااین‌حال، به ما، بلکه به ائمۀ ما علیهمالسلام نسبت کذب و جعل حدیث میدهند.

ما میپرسیم آیا آنها که عِدّه و عُدّه بیشتر داشتند و حاکم بر اوضاع بودند و قدرت در اختیار آنها بود، اولی هستند که احادیث را جعل کنند، یا شیعه که نوعاً در پنهانی و خوف میزیستند و در تقیه بهسر میبردند؟!

در محضر بهجت، ج۳، ص۸۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها