صفحه اصلی

در حال بارگیری...
مناسک حج

توضیح شرایط وجوب حج‏

شرط اول و دوم حج: «بلوغ» و «عقل»

۱. بلوغ:

«۲۹» ۱. یکی از شرایط وجوب حج، «بلوغ» است؛ پس اگر شخصی که بالغ نشده حج به‌جا آورد، کفایت از حجِ واجب نمی‏‌کند.

«۳۰» ۲. اگر شخص نابالغ به حج برود و در اثنای آن بالغ شود و شرایط استطاعت را داشته باشد، دو حالت دارد:

الف. اگر قبل از احرام، بالغ شود، حج او حجّة الاسلام است.
ب. اگر بعد از شروع صحیح حج و قبل از وقوف مشعر، بالغ شود، کفایت از حجِ واجب می‌‏نماید و نیت‏‌های گذشته او بنا بر اظهر نیاز به از سر گرفتن ندارد.

«۳۱» ۳. هر گاه شخصی به گمان این که هنوز بالغ نشده، حج استحبابی به‌جا آورد و بعداً معلوم شود که بالغ بوده، اگر شرایط استطاعت را دارا بوده، و به نیت امر فعلی به‌جا آورده حج او کفایت از حجِ واجب می‏‌نماید.

«۳۲» ۴. احرام شخص نابالغ و حج وی دارای شرایطی است که در بخش احرام ذکر می‌‏گردد.

۲. عقل

«۳۳» ۱. بر دیوانه، حجْ واجب نمی‏‌شود؛ ولی اگر در اثنا به نحوی که در بلوغ گذشت عاقل شود و استطاعت و قدرت بر انجام دادن اعمال حج را دارا باشد، حج بر او واجب می‏‌شود.

«۳۴» ۲. جایز است که ولی شخص مجنون او را به گونه‏‌ای که در احرام غیر بالغ خواهد آمد مُحرم نماید و عهده‌‏دار انجام تکالیف او گردد.

«۳۵» ۳. شخصی که در زمان سلامتی عقل، حج بر او واجب شده و به‌جا نیاورده باشد و بعد دیوانه شده باشد، ولی او از طرف وی اگر مال داشته باشد بنا بر احوط، نائب می‏‌گیرد با تفصیلی که در مورد یاس از بهبودی و... خواهد آمد؛ و اگر وفات کند از طرف او قضا می‌‏کند.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها