صفحه اصلی

در حال بارگیری...

احکام رجوع کردن

«٢٠١٩» در طلاق رجعی مرد به دو صورت می‌تواند به زن خود رجوع کند:

١ـ حرفی بزند که معنایش این باشد که او را دوباره زن خود قرار داده است؛
۲ـ کاری کند که زن از آن بفهمد رجوع کرده است.

«٢٠٢٠» برای رجوع کردن لازم نیست دو مرد شاهد بگیرد، یا به زن خبر دهد، بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد، بگوید، به زنم رجوع کردم، صحیح است.

«٢٠٢١» اگر زنی را دوبار طلاق داد و بعد از طلاق دوباره رجوع کرد یا عقد مجدّد نمود، و یا بعد از یک طلاق رجوع و بعد از طلاق دیگر او را عقد کرد، در هر صورت بعد از طلاق سوّم، آن زن بر او حرام می‌شود؛ ولی اگر زن بعد از طلاق سوم به مرد دیگری شوهر کند، با شرایط ذیل به شوهر اول حلال می‌شود، یعنی شوهر اول می‌تواند دوباره او را عقد نماید:
١ـ شوهر دوم باید بالغ باشد؛
٢ـ شوهر دوم از جلو با او نزدیکی کند که موجب غسل باشد، و بنابر احوط باید انزال شود؛
٣ـ عقد شوهر دوّم دائمی باشد؛
۴ـ شوهر دوم طلاقش بدهد یا بمیرد؛
۵ـ عدّه طلاق یا وفات شوهر دوم تمام شود.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها