صفحه اصلی

در حال بارگیری...

نجـاسـات

نجاسات ده چیز است:

١ـ بول ٢ـ غائط ٣ـ مَنی ۴ـ مردار ۵ـ خون ۶ و ٧: سگ و خوک ٨ـ کافر ٩ـ شراب ١٠ـ فُقّاع
و مسائل مربوط به عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاست‌خوار نیز در ادامه همین مسائل خواهد آمد.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها