صفحه اصلی

در حال بارگیری...

مطهِّرات

یازده چیز نجاست را پاک می‌کند و آنها را مطهِّرات گویند: ١ـ آب؛ ٢ـ زمین؛ ٣ـ آفتاب؛ ۴ـ استحاله و انقلاب؛ ۵ـ کم شدن دو سوم آب انگور؛ ۶ـ انتقال؛ ٧ـ اسلام؛ ٨ـ تبعیت؛ ٩ـ برطرف شدن عین نجاست؛ ١٠ـ استبرای حیوان نجاست‌خوار؛ ١١ـ غایب شدن مسلمان.

و احکام اینها به‌طور تفصیل در مسائل آینده ذکر می‌شود.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها