صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ١٧ فروردین ماه ١۴٠٠

بر اساس خاطرۀ یکی از شاگردان آقا

آمده بود و با اصرار می‌گفت: «آقا، دستورالعمل بدهید!»

▪️پاسخی نشنید.
باز تکرار کرد: «به من یک دستورالعملی بدهید!»
▪️آقا با تندی گفت: «دستورالعمل؟! دستورالعمل؟! دستورالعمل که  چیزی نیست؛ کو عمل‌کننده آقا؟!»
مرد، باز خواسته‌اش را تکرار کرد.
▪️این‌بار آقا گفت: «یک حرفی به شما می‌زنم که اگر هزار سال هم بگردید، همین است؛ و غیر از این نیست: بروید و گناه نکنید!»

به شیوه باران، ص٢١

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها