صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

ختم آیة الکرسی

میرزا محمد به فتح‌علی شاه گفت: چهل روز بعد، من به همراه سر دشمنت به دربارت وارد می‌شوم!

روز چهلم شد، قاصدِ فتح‌علی شاه به منزل میرزا محمد آمد و گفت که امروز روز چهلم است، وعده‌ای که دادی چطور شد؟! ایشان گفتند: صبر کن، حدود دو ساعت بعد از منزل بیرون آمد، و مقارنِ ورود او به دربار فتح‌علی شاه، سر دشمن او را نیز آوردند. علت آن بود که ایشان ختم آیةالکرسی گرفته بود به تعداد روزی پانصد مرتبه.١

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۶۸
  • ١. شاید انجام این ختم شروط دیگری نیز داشته باشد. درهرحال، به جا آوردن آن بدون دستور و مجوز جایز نیست.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها