صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام غصب

۵۶۴٨. شخصى مالک زمين‌هاى روستايى بوده است، دولت ظالمى متعرّض آن روستا مى‌شود، مالک از ترس، زمين‌ها را به دولت ظالم تسليم مى‌کند، دولت ظالم مالک را مى‌کشد، زمين‌ها را، زمين‌هاى دولتى اعلام مى‌کند و در اختيار کشاورزان قرار مى‌دهد. پس از اين، کشاورزها اين زمين‌ها را به ديگران مى‌فروشند و خريدارها به نام خودشان ثبت مى‌کنند، حکم تصرّف‌هاى انجام شده بر زمين‌ها چيست؟    

ج. اين تصرّفات تماما عدوانى و غصبى است، از آن دولت ظالم تا ديگران و بايد به مالکين اصلى برگردانده شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8151 | پیوند ثابت
۵۶۶۴. اگر در مال غصبى به طورى تغيير دهد که از اولش بهتر شود، مثلاً زمينى را احيا کرده يا آن را بسازد يا طلا را گوشواره کرده باشد و يا اتومبيلى را تعمير نموده باشد و.... چنان‌چه صاحبش مال را به همين صورت طلب کند، آيا مى‌توان هزينه‌هاى انجام گرفته براى آن را از وى طلب نمود؟ و اگر آن را به صورت اوّل خواست، تکليف چيست؟  

ج. در اين رابطه به مسأله‌ى ٢٠۴٣ و ٢٠۴۵ رساله رجوع شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8167 | پیوند ثابت
۵۶٨٠. اگر حيوان در روز از طويله خارج شود و به زراعت ديگران خرابى برساند، آيا مالک حيوان ضامن است؟  

ج. اگر خروج به نحو معتاد و متعارف براى چرا بوده، در روز ضامن نيست؛ اما اگر مستند به کوتاهى او باشد که به نحو متعارف مواظبت نکرده، ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8185 | پیوند ثابت
۵۶٩۶. اگر دکترداروفروش هنگام تهيه‌ى دارو، اشتباهى دارويى غير از داروى تجويز شده در نسخه‌ى پزشک بدهد و منجر به تشديد مرض و يا مرگ بيمار شود، آيا ضامن است؟  

ج. ضامن است، اگرچه معصيت نکرده است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8201 | پیوند ثابت
۵٧١٢. برادرى نفقه برادر ديگرش را که از کار افتاده بوده، پرداخت مى‌کرده است. امّا در اثر تصادف، برادر سالم فوت مى‌کند، آيا برادر از کارافتاده مى‌تواند خسارت خرجى را که برادرش به او مى‌داده، از مقصّر تصادف مطالبه کند؟  

ج. خير، نمى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8217 | پیوند ثابت
۵٧٢٨. شخص کارگرى را به اتّهامى حبس کرده‌اند. پس از مدّتى بى‌گناهى او ثابت مى‌شود. آيا مدّتى که او را از کار کردن منع کرده‌اند، ضامن هستند؟ اتومبيل فردى تصادف مى‌نمايد، براى تعمير آن مدّتى از کارش باز مانده است. آيا مقصّر تصادف، ضامن جبران خسارت درآمد وى در اين مدت هست؟  

ج. بنابر اظهر و احوط ضامن هستند؛ زيرا از بين بردن منفعت او به منزله‌ى دريافت منفعت است، هر چند آن منافع را دريافت نکرده باشند مانند اين‌که خانه‌اى را غصب کنند هر چند غاصب هم از آن استفاده نکند و صدق اتلاف مال اختصاص به دريافت منفعت و مال ندارد و اين هم به الغاى خصوصيت عرفا اتلاف است و هم‌چنين است کسى که در اثر تصادف، براى تعمير اتومبيلش مدّتى از کار بازمانده که آن طرف مقصّر غير از خسارت ماشين، خسارت درآمد اين مدّت ماشين را بنابر اظهر و احوط ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8233 | پیوند ثابت
۵٧۴۴. اگر انسان از کسى چيزى بگيرد و آن را مصرف کند که طرف هم راضى نباشد، آيا پرداخت قيمت آن کفايت مى‌کند؟  

ج. اگر مثلى است، بايد مثل آن را و اگر قيمى است، بايد قيمت آن را پرداخت کند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8249 | پیوند ثابت
۵٧۶٠. اگر کسى پوست ميوه يا امثال آن را جلوى خانه يا محل عبور عابرين بريزد و پاى کسى بلغزد و به زمين بخورد و خسارتى ببيند، آيا آن فرد ضامن است يا خير؟

ج. اگر به نحو غير متعارف بوده، به گونه‌اى که لغزيدن مستند به تسبيب و اضرار و تعدّى او به عابرين باشد، نه سهل‌انگارى خود شخص ـ در چيزهايى که سيره بر ترک محافظت از آن‌ها است ـ ، ضامن است، لکن اگر عمدا خود شخص پا بر آن شى‌ء لغزنده گذاشته، مباشر اقوى است مطلقا و ضامن نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8265 | پیوند ثابت
۵٧٧۶. اگر دندانپزشکى دندان فردى را نتواند خوب درست کند و حتى صدمه به آن‌ها بزند، آيا ضامن است يا خير؟ و اگر پزشک بر اثر اشتباهش باعث شود شخص چند روز درد بکشد و نتواند کار کند چه حکمى دارد؟

ج. پزشک ضامن است. (جهت اطلاع بيشتر به مسأله‌ى ١٧۴٧ و ١٧۴٨ رساله رجوع شود.)

کتاب: استفتائات | شناسه: 8281 | پیوند ثابت
۵٧٩٢. اگر يک کشور اسلامى با کشور و مملکت کفر در حال جنگ باشد، آيا مسلمانان ديگر وظيفه کمک و يارى آن کشور را دارند يا خير؟ و اگر کسى براى کمک برود و کشته شود، ضمان ديه بر عهده چه کسى خواهد بود؟  

ج. در حدّ تمکن با ملاحظه‌ى شرايط ديگرى که در آن‌ها به حاکم شرع مراجعه مى‌شود، کمک کردن لازم است و جاى ضمان ديه نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8297 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها