صفحه اصلی

در حال بارگیری...

بول و غائط

«٨٨» بول و غائط انسان و هر حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده دارد (یعنی اگر رگ آن را ببرند، خون از آن جستن می‌کند) نجس است. و بنابر احتیاط از بول و غائط حیوان حرام‌گوشتی که خون جهنده ندارد در صورتی که عُسر و حرَج لازم نمی‌آید اجتناب نمایند. ولی فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند پاک است.

«٨٩» فضله پرندگان حرام‌گوشت نجس است و فضله خفاش بنابر احتیاط نجس است.

«٩٠» بول و غائط حیوان نجاست‌خوار که عادت به خوردنِ فقط نجاست انسان بدون اختلاط به چیز دیگری، پیدا کرده، تا زمانی که استبراء نشده است نجس است. و نیز حیوانی که انسان آن را وَطْی کرده، یعنی با آن نزدیکی نموده، و گوسفندی که گوشت آن از خوردن شیر خوک روئیده شده است، ممکن است ملحق به نجاست‌خوار باشد.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها