صفحه اصلی

در حال بارگیری...

نجاسات

احکام نجاسات

«١٣۶» نجس کردن خط و ورق قرآن حرام است، و اگر نجس شود باید فوراً آن را آب بکشند. «١٣٧» اگر جلد قرآن نجس شود، در صورتی که نجس شدن موجب بی‌احترامی به قرآن باشد، باید آن را آب بکشند. «١٣٨» گذاشتن قرآن روی عین نجس، مانند خون و مردار، اگرچه آن عین نجس خشک باشد، حرام است و برداشتن قرآن از روی آن واجب می‌با...

نجـاسـات

نجاسات ده چیز است: ١ـ بول ٢ـ غائط ٣ـ مَنی ۴ـ مردار ۵ـ خون ۶ و ٧: سگ و خوک ٨ـ کافر ٩ـ شراب ١٠ـ فُقّاع و مسائل مربوط به عرق جنب از حرام و عرق شتر نجاست‌خوار نیز در ادامه همین مسائل خواهد آمد. ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها