صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام تخلّى

٣٨۶. ساختمان‌هاى دولتى [مثل مدرسه] که تعدادى از دستشويى‌هاى آن رو به قبله ساخته شده است، آيا دانش‌آموزان مى‌توانند از آن استفاده کنند؟  

ج. فرد غير بالغ تکليف ندارد و بالغين بايد مراعات کنند. و در اين‌گونه موارد براى تغيير بنا اقدام کنند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2381 | پیوند ثابت
۴٠٢. در نجاساتى هم چون بول ـ که عين ندارد ـ ، گفته مى‌شود پس از برطرف شدن عين نجس يک يا دوبار آب ريخته شود، منظور چيست؟ و اگر بول که در يک محل ريخته شده، خشک شده باشد، آيا به آن زوال عين اطلاق مى‌شود؟  

ج. چون عين بول با آب ريختن زايل مى‌شود، ذکر مطلب فوق براى تذکر اين است که شستنى که زايل کننده عين بول است با شستنى که پاک کننده محل است و اين دو از نظر حکم متفاوت هستند، اشتباه نشود و بول پس از خشک شدن، اگر جرمى از آن نماند، زوال عين آن مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2397 | پیوند ثابت
٣٨٧. اگر سکه‌اى ـ که اسماى محترمه دارد ـ در دستشويى بيفتد، با توجّه به هزينه‌ى آن که براى بعضى افراد صرف آن مقدور نيست و با توجّه به انحصار دستشويى، آيا مى‌توان از آن براى تخلّى استفاده کرد؟  

ج. آن‌چه ذکر شد، مجوّز هتک نيست و تطهير آن ممکن است به اجراى آب زياد متصل به کر، به گونه‌اى سکه را احاطه کند و اگر مسير آن متصل به فاضلاب شهرى است، از محل ابتلاى او پس از تطهير مذکور خارج مى‌شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2382 | پیوند ثابت
۴٠٣. برخى از شورت‌ها به قدرى چسبان و کوتاه است که فقط عورت را مى‌پوشاند و تمام حجم عورت از آن نمايان است، آيا پوشيدن و يا نظر به افرادى با اين پوشش، اشکال دارد؟  

ج. اگر معرضيّت براى مفسده دارد، اشکال دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2398 | پیوند ثابت
٣٨٨. اگر فردى شک کند که آيا بول يا غائط از مخرج تجاوز کرده يا نه، آيا مى‌تواند بنابر عدم تجاوز بگذارد؟  

ج. بلى، و ميزان صدق عرفى استنجا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2383 | پیوند ثابت
۴٠۴. لطفا آداب تخلى را بيان فرماييد؟  

ج. از جمله آدابى که بهتر است رعايت شود آن است که در وقت داخل شدن، پاى چپ را پيش گذارند و در هنگام خروج پاى راست را اوّل بيرون نهند و نيز گفتن «بسم‌اللّه‌» و دعاهاى وارد شده نيز مستحب است. هم‌چنين خوب است هنگام تخلى سر پوشيده باشد و مستحب است در پايان تخلى، مردان استبراء نمايند. (جهت توضيح بيشتر در اين رابطه به مسأله‌ى ٨٣ تا ٨۵ رساله مراجعه شود.)

کتاب: استفتائات | شناسه: 2399 | پیوند ثابت
٣٨٩. آيا اگر عورت را در هنگام آب کشى با آب قليل يک مرتبه به صورت مستمر آب بريزند، پاک مى‌شود يا حتما بايد دو يا سه مرتبه آب قطع و وصل شود؟  

ج. يک مرتبه به صورت مستمر کفايت مى‌کند، به صورتى که بعد از زوال عين نجاست، آب بر آن جريان پيدا کند؛ بنابر کفايت يک مرتبه آب ريختن در تطهير خصوص مخرج بول با آب قليل، که در مسأله‌ى ٧١ رساله توضيح داده شده است

کتاب: استفتائات | شناسه: 2384 | پیوند ثابت
۴٠۵. آيا در هنگام تخلى ذکر گفتن اشکال دارد؟  

ج. خير، اشکال ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2400 | پیوند ثابت
٣٩٠. اگر انسان در منزل ديگران متوجه شود که توالت رو به قبله ساخته شده است، آيا وظيفه دارد صاحب خانه را مطلع سازد؟  

ج. در موردى که مستند به ابتلاء او است، تذکر بدهد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2385 | پیوند ثابت
۴٠۶. لطفا امورى که هنگام رفتن توالت بهتر است ترک شود را بيان فرماييد؟  

ج. نشستن فرد در کنار راه، کنار نهر و چشمه و محل افتادن ميوه و درب خانه‌ها و نيز رو به آفتاب و ماه و رو به باد، بول نمودن و نيز در زمين سخت بول کردن و در سوراخ حيوانات و داخل آب راکد يا جارى و نيز در جايى که موجب لعن انسان بشود و هم‌چنين خوردن و آشاميدن در حال نشستن و مسواک کردن در حال تخلى و شستن خود با دست راست و يا تطهير خود با دست چپى که انگشتر با نقش اسماى خداوند در آن باشد (البته اگر موجب آلودگى نشود مکروه است و در غير اين صورت حرام است) و سخن گفتن ـ به غير ذکر خداوند و خواندن «آيه‌الکرسى» يا حکايت اذان و يا گفتن «يرحمک‌اللّه‌» به کسى که عطسه مى‌کند، اگرچه مورد روايت، تحميد خود عطسه کننده است ـ و سر بالا بول نمودن مرد و هم‌چنين از بلندى بول کردن و تخلى ميان قبر کردن و زياد نشستن در توالت، از جمله چيزهايى است که ترک آن در هنگام تخلّى مطلوب مى‌باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 2401 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها