صفحه اصلی

در حال بارگیری...

سیبویه

بیانات

معقول را محسوس می‌کرد!

در کربلا، مدرسین در علم و کتاب مورد تدریس تخصص داشتند. بعضی هم چون مرحوم سیبویه معروف، فقط کتاب مغنی۱ را مجتهدانه و به‌صورت تحقیقی تدریس می‌کردند، و بعضی کتاب مطول، و برخی معالم و... ....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها