صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام صيد و ذبح

۵٨۵٣. آيا به نظر حضرت عالى استقرار حيات در ذبيحه لازم است يا اصل حيات در حلال بودن ذبيحه کافى است؟

ج. اصل حيات کافى است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8368 | پیوند ثابت
۵٨۶٩. گرفتن ماهى خاويار چه حکمى دارد؟ آيا بايد آن را رها کنيم يا استفاده از آن جايز است؟

ج. اگر فَلس ندارد، حرام است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8384 | پیوند ثابت
۵٨۵۴. آيا ذبيحه اهل کتاب پاک و حلال است؟  

ج. خير، ميته است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8369 | پیوند ثابت
۵٨٧٠. خوردن گوشت مرغ‌هايى که معلوم نيست با دست ذبح شده يا با دستگاه خودکار،  چه حکمى دارد؟  

ج. گوشت‌هايى که در بازار مسلمانان فروخته مى‌شود، پاک است و هم چنين است اگر در دست مسلمان باشد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8385 | پیوند ثابت
۵٨۵۵. اگر پس از سر بريدن حيوان، حيوان به سبب ديگرى هم چون آتش، افتادن در آب و... بميرد، آيا خوردن گوشت آن حلال است؟  

ج. حليّت آن حيوان خلاف احتياط است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8370 | پیوند ثابت
۵٨٧١. آيا خوردن گوشت مرغ‌هايى که با ماشين ذبح مى‌شود، حلال است؟  

ج. اگر شرايط ذبح رعايت شود، حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8386 | پیوند ثابت
۵٨۵۶. اگر قبل از سر بريدن حيوان شوک الکتريکى به او وارد کنند تا سر بريدن او آسان شود، آيا گوشت او حلال است؟  

ج. بله، حلال است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8371 | پیوند ثابت
۵٨۵٨. اگر پس از بريدن برخى از رگ‌ها متوجه شويم سر از بالاى برآمدگى بريده شده، آيا مى‌توان دوباره تا روح در بدن حيوان باقى است، از زير برآمدگى سر را بريد؟  

ج. ظاهرا مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8372 | پیوند ثابت
۵٨۵٧. اگر پس از سر بريدن حيوان معلوم شود ۴ رگ او بريده نشده، ولى زنده است؟ آيا بريدن بقيه رگ‌ها قبل از مردن حيوان چه حکمى دارد؟  

ج. ظاهرا مانعى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8373 | پیوند ثابت
۵٨۵٩. در برخى از مناطق رسم است قبل از خروج روح و پس از بريدن سر حيوان، پاهاى او را جدا مى‌نمايند، آيا پاها حکم ميته پيدا مى‌کنند؟

ج. خير، ميته نمى‌شود؛ هر چند که اين عمل مکروه است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 8374 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها