صفحه اصلی

در حال بارگیری...

استفتائات احکام ضمانت

۴۵٠١. شخصى متاعى را نسيه مى‌خرد و شخص ثالثى براى اطمينان فروشنده، چک به نام او صادر مى‌کند. آيا اين عمل ضمان محسوب مى‌شود؟  

ج. اگر فروشنده تنها چک او را وصول مى‌کند و او را مديون خود مى‌داند ضمان است وگرنه ضمان مصطلح فقهى نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6874 | پیوند ثابت
۴۵٠٢. ١) آيا ضمانت در مورد معامله و دين (بدهکارى) صحيح است؟ ٢) در صورتى که معلوم شود اصلاً دينى (بدهکارى) در کار نبوده، حکم چيست؟  

ج۱. صحيح است.

ج۲. موضوع ضمان منتفى است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6875 | پیوند ثابت
۴۵٠٣. شخصى مى‌خواست پولى را جهت مضاربه به عامل بدهد، امّا چون او را نمى‌شناخت به سوّمى گفت: اگر شما تمام يا بخشى از سرمايه را ضمانت کنيد، مقدار معيّنى از سود آن را به شما مى‌دهم. در اين صورت اگر سرمايه از دست رفت، چه کسى ضامن است؟  

ج. اگر تضمين به عنوان شرط ضمن عقدى لازم بين مالک و ضامن انجام گرفته  است، شخصى که ضمانت کرده ضامن است و هم‌چنين است عقد جايز تا وقتى که برقرار است، و عامل هم در صورت تعدّى و تفريط ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6876 | پیوند ثابت
۴۵٠۴. مؤسسه‌اى با شرکت فروش کالا قرارداد بسته که جهت ايجاد تسهيلات براى مراجعين، افرادى که کارت مؤسسه را آوردند و به شرکت ارايه کردند، اجناس را به آن‌ها بفروشد و ثمن معامله را از آن‌ها نگيرد، بلکه بعدا از مؤسسه بگيرد. آيا اين کار مشروع است؟  

ج. اين کار مانند عقد ضمان است که معامله‌ى مراجعين موجب تحقق ضمان است که پس از حصول معامله و ايجاد اشتغال ذمه، ضمان حاصل مى‌شود و اگر با رضايت هر سه طرف باشد و واجد شرايط ديگر ضمان باشد، اشکالى ندارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6877 | پیوند ثابت
۴۵٠۵. اگر شخصى ضمانت زندانى‌اى ـ را که مديون به دين يا ديه‌اى باشد ـ قبول نمايد و آن زندانى سوء استفاده کرده و فرار کند، ضامن چه کسى است؟  

ج. همان شخص ضمانت کننده، ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6878 | پیوند ثابت
۴۵٠۶. کسى که يا دسته چک ندارد و يا موجودى در حساب خود ندارد، آيا مى‌تواند چکى به عنوان وثيقه ضمانت از شخص ديگرى صادر کند؟  

ج. ميزان در ضمانت شرعى، مديون (بدهکار) بالفعل است که ذمّه به او انتقال پيدا کرده است و دارايى بالفعل ضمانت‌کننده، با فرض قبول مضمون له مطلقا شرط نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6879 | پیوند ثابت
۴۵٠٧. اگر کسى بگويد من ضامن فلان شخص مى‌شوم که اگر پول يا مال را نداد من مى‌دهم، آيا در اين صورت ضامن است؟ و اگر چند نفر ضامن شخصى شدند، اگر مديون نداد چه کسى بايد بپردازد؟  

ج. در صورت اوّل عقد ضمان شرعى نيست؛ هر چند ممکن است گفته شود به عنوان شرط يا غير آن ضامن است و در صورت دوم هم اگر به نحو اشتراک ضامن شده‌اند، هر کسى به اندازه‌ى سهم ضمانت خودش ضامن است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 6880 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها