صفحه اصلی

در حال بارگیری...

293. شروط ضمن عقد نکاح

۴۶۴٠. آيا شوهر ضمن عقد ازدواج مى‌تواند عدم انفاق را، به معنى اسقاط حقّ نفقه شرط کند؟

ج. عدم استحقاق را نمى‌تواند، ولى عدم انفاق فعليّه را مى‌تواند شرط نمايد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7283 | پیوند ثابت
۴۶۵۶. آيا زوجه ضمن عقد نکاح، مى‌تواند هر نوع شرطى بگذارد، به اين معنا که او در گذاردن هر نوع شرطى آزاد باشد و با اشکالى مواجه نباشد ولى مرد بتواند شروطى که قادر به انجام آن‌ها نيست قبول نکند؟  

ج. هر شرطى که شرعا صحيح باشد را با توافق زوج ضمن عقد حق دارد قرار دهد و اگر زوج قبول نکرد، آن شرط نافذ نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7299 | پیوند ثابت
۴۶۴١. آيا در عقد دايم مى‌توان شرط کرد که بين زن و مرد نزديکى صورت نگيرد؟  

ج. اگر شرط عقلايى و غير سفهى باشد، نافذ است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7284 | پیوند ثابت
۴۶۵۵. آيا مرد مى‌تواند ضمن عقد نکاح حق ازدواج مجدد را از خود سلب کند؟  

ج. خير، نمى‌تواند.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7298 | پیوند ثابت
۴۶۴٢. آيا اين شرط که همسر در آينده کارهاى معمول منزل را انجام دهد صحيح است؟ و در صورتى که به شرط عمل نکرد، حکم آن چيست؟  

ج. شرط صحيح و واجب الوفاء است و شرط ضمن نکاح الزام‌آور هست؛ اما خيارآور نيست.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7285 | پیوند ثابت
۴۶۵٨. در عقدنامه‌ها دو بند زير ذکر شده است: الف) ضمن عقد خارج لازمعقد نکاح زوجه شرط کرد هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده، زوج موظّف است تا نصف دارايى موجود خود را که در ايّام زناشويى با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.  ب) ضمن عقد خارج لازمعقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حقّ توکيل غير داد که در غير موارد مشروحه‌ى زير با رجوع به دادگاه و اخذ مجوّز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلّقه کند و نيز به زوجه وکالت بلاعزل با حقّ توکيل غير داد تا در صورت بذل از طرف او قبول بذل کند. سؤالات زير در اين رابطه مطرح است: ١) آيا بند الف و ب شرط فعل است يا شرط نتيجه؟ ٢) آيا مى‌توان با توافق زوجين اين وکالت را به هم زد يا اين که وکالت کما کان باقى است؟ ٣) امروزه عاقد با گرفتن کليه شروط مذکوره در قباله، بدون قرائت شروط، صيغه را جارى مى‌کند و حال آن که اگر مرد اين شروط را بداند، ممکن است قبول نکند. در صورت جهل به شروط وظيفه چيست؟

ج۱. اولى شرط فعل است و هم چنين ظاهر دومى، هر چند قابل حمل بر شرط نتيجه هم هست.

ج۲. اگر منظور طرفين، شرط نتيجه بوده، قابل رفع نيست و اگر شرط فعل بوده احکام عقد وکالت در آن جارى است و قيد بلاعزل فايده ندارد.

ج۳. بايد شروط مذکوره به زوجين تفهيم شود.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7301 | پیوند ثابت
۴۶۴٣. اگر زن دايمى شرط کند که هفته‌اى فقط يکى دو بار تمکين کند، آيا اين شرط صحيح است؟  

ج. ظاهرا صحيح است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7286 | پیوند ثابت
۴۶۴۴. اگر نوع و مقدار تمکين توسط زن شرط شود، در چه صورتى لازم الاجرا است؟ آيا بايد لزوما ضمن عقد نکاح باشد، يا اين که اگر بعد از آن باشد و مورد قبول زوج باشد نيز قابل قبول است؟  

ج. اگر ضمن عقد شرط شود با فرض عقلايى بودن و سفهى نبودن، لازم الاجرا است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7287 | پیوند ثابت
۴۶۴۶. اگر عقد نکاح مشروط به باکره بودن دختر باشد، در صورت باکره نبودن دختر، آيا شوهر حقّ فسخ دارد؟  

ج. اگر ثابت شود که قبل از عقد باکره نبوده، شوهر حقّ فسخ دارد.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7289 | پیوند ثابت
۴۶۴۵. زن ضمن عقد نکاح شرط مى‌کند که شوهر هيچ‌گونه استمتاعى از او نبرد. آيا اين شرط خلاف مقتضاى عقد است يا صحيح و نافذ است؟  

ج. در محدوده‌اى که عقلايى باشد و سفهى نباشد، نافذ است.

کتاب: استفتائات | شناسه: 7288 | پیوند ثابت

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها