خداوند ما را به دین فروشی مضطر نکرده است و نمی‌کند!