توطئۀ انگلیس در ایجاد اختلاف و درگیری میان مسلمانان و هندوها