هیچ‌کاری نیست که احتیاط در آن پشیمانی در پی داشته باشد.