عکس‌نوشت آزادی در راستای پیروی از هوای نفس، ما را از آزادی مطلق باز داشته است.