داخل در حریم ولایت است کسی که صلوات شعبانیه را بخواند.