وقت لازم برای مسائل علمی، عملی و خانواده چقدر است؟