فقط خدا می‌داند به یاد آن‌ها بودن، چقدر منزلت و اجر دارد.