به‌هیچ وجه نباید با کفار دوستی پیدا کرد ولو دوستی به معنی «توافق» باشد