کتاب در خانه اگر کَس است - مجموعه داستان‌های کوتاه، جلد ٢