تخریب خانه‌ی برادران دینی‌مان مثل خانه‌ی خود ماست!