صفحه اصلی

در حال بارگیری...

مستحبات نماز

...
...
...
...
...
...
...
...

مستحبات نماز

«٩٢۵» مستحب است در حال قیام نگاه کردن به محل سجده؛ و نیز بعید نیست استحباب نگاه کردن بین دو قدم در حال رکوع و به طرف بینی در حال سجود و به دامن خود در حال نشسته و به کف دو دست در حال قنوت؛ و مستحب است در حال قیام گذاشتن دست‌ها روی ران‌ها مقابل زانو و در حال قنوت قرار دادن آنها مقابل صورت به‌طوری‌که ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها