صفحه اصلی

در حال بارگیری...

مسائل متفرقه

مسائل متفرقه

«١» رقصیدن زن در مجالس زنان، و یا مرد در مجالس مردان اشکال دارد و احتیاط واجب در ترک است. «٢» دیدن نامحرم از طریق تلویزیون و شنیدن صدای آنها، که مقرون به فساد و ریبه است اشکال دارد و بعض اقسام آن حرام یقینی است....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها