صفحه اصلی

در حال بارگیری...

شرکت

شـرکـت

«١۶٨٠» اگر دو نفر بخواهند با یکدیگر شریک شوند، چنانچه هر کدام مقداری از مال خود را با مال دیگری، طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و به عربی یا به زبان دیگر صیغه شرکت را بخوانند، یا کاری کنند که معلوم باشد می‌خواهند با یکدیگر شریک باشند، شرکت آنان صحیح است. «١۶٨١» مورد شرکت یا عین است، یا ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها